STATUT BURSY

Załącznik do Uchwały Nr  7/2017-18  Rady Pedagogicznej Bursy Szkolnej  z dnia 29.11.2017r.

Statut Bursy Szkolnej w Bieczu

TEKST  UJEDNOLICONY

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Bursa nosi nazwę: Bursa Szkolna w Bieczu.

2. Siedzibą Bursy jest miasto Biecz.

3. Organem prowadzącym Bursę jest Powiat Gorlicki.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie, zwany dalej "Kuratorem Oświaty". 

5. Bursa jest placówką publiczną o charakterze świeckim i w procesie wychowawczym kieruje się ogólnoludzkimi normami  moralnymi, respektującymi chrześcijański system wartości. Za podstawę przyjmuje się uniwersalne zasady etyki. 

6. Opieka i wychowanie w Bursie przebiega w aspektach: biologicznym, psychofizycznym, interpersonalnym i duchowym. 

§ 2. 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) 

1a.Prawo oświatowe – należy rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. o prawie    oświatowym.

2. Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) 

3. Bursie - należy przez to rozumieć Bursę Szkolną w Bieczu. 

4. Wychowanku, wychowawcy, pracowniku - należy przez to rozumieć wychowanka, wychowawcę, pracownika Bursy Szkolnej w Bieczu.                                                                                                                     5. Rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców(prawnych opiekunów) wychowanków Bursy Szkolnej w Bieczu. 

6. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Bursy Szkolnej w Bieczu.                                                                                                  

 

Rozdział II.
Cele i zadania Bursy oraz sposoby ich realizacji 

§ 3.

1. Bursa jest placówką przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bieczu i Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu, uczących się poza miejscem stałego zamieszkania.

2. Bursa jest placówką koedukacyjną.

3. W Bursie mogą zamieszkiwać także inne osoby korzystające z bazy noclegowej.

§ 4. 

1. Zadaniem Bursy jest zapewnienie opieki wychowawczej w okresie kształcenia się poza miejscem stałego zamieszkania.

2. Głównym celem działalności Bursy jest stworzenie wychowankom warunków zapewniających im prawidłowy rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny, duchowy, społeczny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej, światopoglądu i wyznania.

3. Bursa stwarza wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze, uprawianie sportu  i turystyki.

4. Bursa zapewnia odpowiednie warunki do nauki oraz udziela pomocy merytorycznej wychowankom w przygotowywaniu się do lekcji. 

5. Bursa zapewnia atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego, organizując różnorodne zajęcia, w tym wyjścia do galerii, kina, teatru, muzeów czy innego rodzaju wycieczki. 

6. Bursa realizuje zadania określone w ust. 1 i 4 we współpracy ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie oraz z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków, także z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami właściwymi dla realizacji celów określonych w ust. 2, 3 i 5. 

7. Bursa współpracuje ze szkołami poprzez: 

1) spotkania indywidualne z nauczycielami i wychowawcami uczniów uczęszczających do szkół oraz w razie potrzeby z dyrektorem, pedagogiem lub psychologiem szkolnym, 

2) rozmowy telefoniczne z nauczycielami i wychowawcami uczniów oraz w razie potrzeby z dyrektorem, pedagogiem  lub psychologiem szkolnym,

3) przekazanie informacji pisemnej do szkoły o wyróżniającym się zachowaniu wychowanka lub o rażącym naruszeniu dyscypliny i skreśleniu z listy wychowanków. 

8. Bursa współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania dzieci poprzez: 

1) zorganizowanie przynajmniej raz w roku szkolnym zebrania ze wszystkimi rodzicami (opiekunami prawnymi)  wychowanków, 

2) rozmowy indywidualne z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków, 

3) kontakty telefoniczne. 

9. W razie zaistnienia potrzeby Bursa współpracuje z powiatowym centrum pomocy rodzinie, sądem rodzinnym - kuratorami sądowymi, kuratorami społecznymi, poradnią psychologiczno - pedagogiczną. 

10. Bursa realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie. 

§ 5.

1. W Bursie działa zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowawczej wychowanków. 

2. Do zadań zespołu wychowawczego należy: 

1) diagnozowanie problemów wychowawczych wychowanka, 

2) opracowanie planu wychowawczego na dany rok szkolny, 

3) dokonywanie okresowej analizy i oceny podejmowanych działań wychowawczych, 

4) doskonalenie metod pracy wychowawczej. 

3. W skład zespołu wychowawczego wchodzą: 

1) Dyrektor Bursy lub upoważniona przez niego osoba jako przewodniczący zespołu, 

2) wychowawcy grup wychowawczych, 

3) w miarę możliwości psycholog lub pedagog oraz inni specjaliści.

§ 6

1. Bursa umożliwia wychowankom korzystanie z całodziennego wyżywienia w stołówce. 

2. Bursa zapewnia właściwe pod względem sanitarno - higienicznym warunki zakwaterowania i odpowiednie warunki do nauki. 

§7. 

Bursa stwarza optymalne warunki do realizacji celów opiekuńczo - wychowawczych poprzez: 

1) zatrudnienie stałej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 

2) stosowanie przez wychowawców właściwych metod pracy z młodzieżą, opartych na najnowszych osiągnięciach psychologii i pedagogiki, 

3) rozbudzanie różnorodnych zainteresowań wśród wychowanków, 

4) realizację programu pracy opiekuńczo - wychowawczo - profilaktycznego przyjętego przez Radę Pedagogiczną Bursy, 

5) właściwe wyposażanie pokoi mieszkalnych, sal do nauki i innych pomieszczeń, a także terenu rekreacyjnego wokół obiektu. 

§8. 

Bursa zapewnia bezpieczeństwo wychowankom poprzez: 

1) całodobową opiekę w grupach wychowawczych sprawowaną przez wychowawców, 

2) szkolenie pracowników w zakresie stosowania przepisów bhp i p/poż., 

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na ogólnych spotkaniach z wychowankami oraz w grupach wychowawczych, 

4) kontakt z instytucjami powołanymi do zapewniania bezpieczeństwa, 

Rozdział III.
Organy Bursy 

§ 9. 

1. Organami Bursy są: 

1) Dyrektor Bursy , 

2) Rada Pedagogiczna , 

3) Samorząd Wychowanków. 

2. Organami Bursy mogą być również: 

1) Rada Rodziców, 

2) Rada Bursy - jeśli zostały one utworzone. 

3. Zakres działania organów, o których mowa w ust. 1 określa ustawa. 

4. Zasady współdziałania i sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy organami, o których mowa w ust.1 odbywają się w szczególności przez: 

 1) zapewnienie każdemu z wymienionych organów możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych ustawą o systemie oświaty i w statucie bursy, 

2) umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Bursy,

3) zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami Bursy o podejmowanych i planowanych działaniach, uchwałach i decyzjach, jeżeli nie stanowią one tajemnicy służbowej lub nie naruszają przepisów o ochronie danych osobowych. 

§10. 

Dyrektor Bursy 

1. Dyrektor Bursy sprawuje nadzór pedagogiczny, kieruje nią i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy opiekuńczo - wychowawczej, administracyjnej i gospodarczej. 

2. Jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli - wychowawców i innych pracowników oraz reprezentuje go na zewnątrz. 

3. Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne 

4. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Bursy i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 

5. Do obowiązków Dyrektora Bursy należy w szczególności: 

1) kierowanie bieżącą działalnością, 

2) opracowanie dokumentów programowo - organizacyjnych,

3) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki, 

4) opracowanie harmonogramów pracy wychowawców, 

5) ustalanie zastępstw za nieobecnych pracowników, 

6) przydzielenie dodatkowych obowiązków nauczycielom - wychowawcom, 

7) opracowanie zakresów obowiązków innych pracowników, 

8) sprawowanie nadzoru wewnętrznego, 

9) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji, 

10) wykonywanie innych działań wynikających z przepisów szczególnych. 

6. Dyrektor Bursy ma prawo do: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników, 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych, 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników. 

7. Dyrektor Bursy odpowiada za: 

1) sprawną organizację i poziom pracy opiekuńczo - wychowawczej, 

2) zgodne funkcjonowania Bursy z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu, 

3) bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących się w Bursie oraz stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej placówki, 

4) przebieg procesu zdobywania stopni awansu zawodowego nauczycieli - wychowawców, 

5) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, 

6) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Bursy oraz prawidłowe ich wykorzystanie. 

8. Dyrektor Bursy może w drodze decyzji skreślić wychowanka z listy wychowanków w przypadkach określonych w statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 

9. Dyrektor Bursy w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem Wychowanków oraz w przypadku utworzenia - Radą Rodziców i Radą Bursy. 

§ 11. 

Rada Pedagogiczna 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Bursy w zakresie realizacji zadań dotyczących opieki i wychowania. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele - wychowawcy zatrudnieni w Bursie. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Bursy. Prowadzi on i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za powiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad. 

4. W zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

5. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych. 

6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego semestru i rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb. 

7. Zebrania mogą być organizowane również: 

1) z inicjatywy przewodniczącego, 

2) na wniosek organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

3) z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej, 

4) z inicjatywy Rady Bursy. 

8. Dyrektor Bursy przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Bursy. 

9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Bursy po zaopiniowaniu przez Radę Bursy, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli - wychowawców, 

4) podejmowanie uchwał w prawach skreślenia z listy wychowanków. 

10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekty zmian statutu i przedstawia je do uchwalenia na posiedzeniu plenarnym. 

11. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy ocena: 

1) organizacji pracy Bursy, w tym tygodniowego harmonogramu zajęć opiekuńczo - wychowawczych, 

2) projektu planu finansowego Bursy, 

3) wniosków Dyrektora Bursy o przyznaniu nauczycielom - wychowawcom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień, 

4) propozycji Dyrektora Bursy w sprawach przydziału nauczycielom - wychowawcom stałych prac i dodatkowych zajęć  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczo - opiekuńczych. 

12. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Bursy. 

13. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków. 

14. Dyrektor Bursy wstrzymuje wykonanie uchwały, jeżeli stwierdzi jej niezgodność z przepisami prawa i o zaistniałym fakcie niezwłocznie powiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

15. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska Dyrektora Bursy. 

16. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

17. Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej podpisuje przewodniczący i protokolant. 

18. Nauczyciele - wychowawcy mają obowiązek nie ujawniania poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej spraw,  które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców (opiekunów prawnych), a także nauczycieli - wychowawców i innych pracowników Bursy. 

§ 12. 

Samorząd Wychowanków 

1. W Bursie działa Samorząd Wychowanków, który tworzą wszyscy wychowankowie Bursy. 

2. Samorząd Wychowanków reprezentowany jest na zewnątrz przez Młodzieżową Radę Bursy, zwaną w skrócie MRB. 

3. Zasady wybierania i działania organu Samorządu Wychowanków określa regulamin uchwalony przez ogół wychowanków w głosowaniu jawnym i powszechnym. 

4. Regulamin Samorządu Wychowanków nie może być sprzeczny ze statutem bursy. 

5. Samorządem Wychowanków opiekuje się nauczyciel wychowawca wybrany przez ogół wychowanków. 

6. Zasady wyboru opiekuna określa Regulamin Samorządu Wychowanków. 

7. Samorząd wychowanków za pośrednictwem swoich organów ma prawo przedstawić Dyrektorowi Bursy, Radzie Pedagogicznej Bursy lub Radzie Bursy wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących podstawowych praw, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z planem opiekuńczo - wychowawczo - profilaktycznym Bursy, 

2) prawo do udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, poruszających problematykę wychowanków, 

3) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi pomysłami  i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem i wychowawcami Bursy, 

4) prawo do wydawania i redagowania gazety bursowej, 

5) prawo do organizowania życia wewnątrz Bursy w zakresie: 

a) planowania i organizowania dyżurów, 

b) kontroli jakości posiłków i czystości pokoi sypialnych, 

c) współdziałania w opracowywaniu jadłospisów dekadowych, 

d) zgłaszania wniosków i postulatów do Dyrektora Bursy dotyczących poprawy warunków życia w Bursie. 

8. Nad realizacją zadań Samorządu Wychowanków czuwają wychowawcy i dyrektor. 

§ 13. 

1. Bursa współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków w sprawach wychowania. Rodzice maja prawo do: 

1) informacji o zachowaniu swojego dziecka, 

2) porad w sprawie wychowania i przezwyciężania trudności wychowawczych swojego dziecka, 

3) opiniowania planu pracy opiekuńczo - wychowawczej, 

4) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Bursy. 

2. W Bursie może działać Rada Rodziców, której celem jest stałe wspieranie i wspomaganie Bursy w jej rozwoju. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców (opiekunów prawnych) wychowanków i w momencie jej powstania staje się ona jedyną reprezentacją tego ogółu. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem bursy. 

3. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego Bursę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora Bursy, Rady Pedagogicznej oraz Rady Bursy z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw jednostki. 

4. W celu wspierania statutowej działalności Bursy Rada Rodziców może gromadzić fundusze z różnych źródeł, w tym ze składek rodziców. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców. 

§ 14. 

1. W Bursie może działać Rada Bursy. 

2. Rada Bursy może powstać z inicjatywy Dyrektora Bursy lub na wniosek Rady Pedagogicznej albo Rady Rodziców. 

3. W skład Rady Bursy wchodzą: 

1) dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej wybranych na zebraniu plenarnym w głosowaniu jawnym, 

2) dwóch przedstawicieli Rady Rodziców wybranych na zebraniu ogólnym w głosowaniu jawnym, 

3) dwóch przedstawicieli Samorządu Wychowanków wybranych na zebraniu ogólnym w głosowaniu jawnym. 

4. Rada Bursy w momencie powstania opracowuje regulamin swojej działalności. 

5. W posiedzeniach Rady Bursy może uczestniczyć Dyrektor Bursy z głosem doradczym 

6. Rada Bursy uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Bursy, a także: 

1) uchwala statut bursy, 

2) opiniuje projekt planu finansowego Bursy, 

3) opiniuje plan pracy bursy, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla Bursy, 

4) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zbadanie i dokonanie oceny działalności Bursy, jej dyrektora lub innego nauczyciela - wychowawcy,

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Bursy i występuje z wnioskami do Dyrektora Bursy, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego. 

7. Zebrania Rady Bursy są protokołowane. 

§15. 

Jeżeli w Bursie nie powstanie Rada Bursy wówczas jej kompetencje przejmuje Rada Pedagogiczna. 

§ 16. 

Wszystkie organy Bursy współpracują ze sobą w realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczo – profilaktycznych, zapewniając bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Bursy o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach. 

§ 17. 

1. W Bursie mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje,  a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności wychowawczej i opiekuńczej Bursy. 

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenie i inne organizacje, o których mowa w ust. 1, wyraża Dyrektor Bursy po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Bursy. 

Rozdział IV.
Organizacja pracy w Bursie 

§ 18. 

1. Bursa realizuje swoje zadania cały rok szkolny, z przerwą na okres ferii letnich.

2. ( uchylony)

2a. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w Bursie realizowane są przez cały tydzień.

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć opiekuńczo - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

4. W zależności od zainteresowań wychowanków i możliwości finansowych placówki organizuje się zajęcia wychowawcze i imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu i turystyki. 

§19. 

1. Szczegółową organizację pracy opiekuńczo - wychowawczej w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, uwzględniający wszystkie formy działalności Bursy. Arkusz organizacyjny po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacyjnym umieszcza się w szczególności liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin pracy z grupą wychowawczą oraz liczbę godzin przeznaczonych na inne zajęcia finansowane ze środków przydzielonych przez organ prowadzący placówkę. 

§ 20. 

1. Czas pracy Bursy dostosowany jest do zadań Bursy i potrzeb wychowanków.

2. Bursa zapewnia wychowankom całodobową opiekę od niedzieli do piątku, a w razie potrzeby również w sobotę. 

§ 21. 

1. Opieka w Bursie, stosownie do zadań statutowych, polega na realizacji opracowanego i przyjętego przez Radę Pedagogiczną systemu zintegrowanych działań diagnostycznych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych oraz współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków i szkołami, do których uczęszczają. 

2. System, o którym mowa w ust. 1, tworzą: 

1) zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, profilaktyczne, samorządowe, samoobsługowe, nauka własna, 

2) zajęcia specjalistyczne wg potrzeb i możliwości, 

3) zajęcia zgodne z zainteresowaniami wychowanków, 

4) praca na rzecz placówki i środowiska, 

5) wolontariat. 

§ 22. 

1. Praca wychowawcza prowadzona jest w grupach wychowawczych. 

2. uchylony

2a.Liczbę wychowanków w grupie wychowawczej określa dyrektor bursy w uzgodnieniu z organem prowadzącym. 

3. Dopuszcza się tworzenie grup integracyjnych, w których liczba wychowanków nie może być większa niż 20, w tym od 3 do 5 wychowanków niepełnosprawnych. 

4. Za całokształt pracy z grupą wychowawczą odpowiedzialny jest wychowawca grupy. 

5. uchylony

5a. Wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w bursie  określa tygodniowy rozkład zajęć, opracowany przez dyrektora bursy w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

§ 23. 

1.  uchylony

1a. Pora nocna w bursie trwa od godziny 22 do godziny 6.

2. uchylony

2a. Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca grupy wychowawczej.

3. W uzasadnionych przypadkach opiekę w porze nocnej może sprawować osoba niebędąca wychowawcą, wyznaczona przez dyrektora bursy.

4. Opieka w porze nocnej jest sprawowana w sposób zapewniający nadzór nad wychowankami oraz ich bezpieczeństwo.

§ 24. 

Do realizacji celów statutowych Bursa stosownie do funkcji powinna zapewnić wychowankom odpowiednio wyposażone pomieszczenia, w szczególności: 

1) stałe i osobne miejsce do odpoczynku, spania i przechowywania przedmiotów osobistego użytku, 

2) przeznaczone do prowadzenia zajęć opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych, manualnych, plastycznych, rekreacyjnych, 

3) inne w miarę potrzeb i możliwości. 

§ 25. 

1. Bursa wspiera uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjno - wychowawczymi oraz wychowanków z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi. 

2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna polega w szczególności na: 

1) diagnozowaniu środowiska wychowanka, 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb wychowanka i umożliwianiu ich zaspokajania, 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 

4) wspieraniu wychowanka z wybitnymi uzdolnieniami, 

5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 

6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki , 

7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców, 

8) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

9) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

3. Zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 9, są realizowane we współpracy z: 

1) rodzicami (opiekunami prawnymi), 

2) nauczycielami i innymi pracownikami Bursy, 

3) poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, 

4) innymi placówkami i szkołami, 

5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest nieodpłatne. 

§ 26. 

1. Bursa może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, studentów lub absolwentów szkół wyższych na praktyki lub staże pedagogiczne. 

2. Podstawą przyjęcia na praktykę lub staż pedagogiczny jest umowa pomiędzy Dyrektorem Bursy a osobą odbywającą staż lub praktykę. 

§ 27. 

1. W miarę posiadanych wolnych miejsc w Bursie mogą być zakwaterowane inne osoby za odpłatnością. 

2. Zasady przebywania innych osób w Bursie określa regulamin osób czasowo zakwaterowanych. 

§ 28. 

1. Wysokość odpłatności za zakwaterowanie ustala organ prowadzący. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) wychowanków przebywających w Bursie wnoszą opłaty za: 

1) posiłki w stołówce Bursy równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, ustalonych przez Dyrektora Bursy w porozumieniu z organem prowadzącym, 

2) zakwaterowania w Bursie w wysokości do 50 % kosztu utrzymania miejsca bez wliczania wynagrodzeń pracowników i wydatków pochodnych od tych wynagrodzeń, 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, nie mogą przekraczać łącznie 25 % wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt. 1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej" Monitor Polski". 

4. Opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, wnosi się z góry do 15 dnia każdego miesiąca. 

5. W przypadku uzasadnionej nieobecności w Bursie opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, należne są w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu dziecka w Bursie. Szczegółowe zasady reguluje odrębny regulamin. 

Rozdział V.
Pracownicy Bursy 

§ 29. 

1. W Bursie zatrudnia się pracowników: 

1) pedagogicznych: - wychowawców, 

2) administracyjnych, 

3) obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi określa ustawa Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy. 

3. Liczbę zatrudnionych pracowników określa projekt organizacyjny Bursy. 

4. Zakresy obowiązków pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3, określają zakresy czynności poszczególnych pracowników. 

§30. 

1. Dyrektora Bursy powołuje, w drodze konkursu, organ prowadzący po uzyskaniu akceptacji organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

2. Organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Bursy (jeżeli została utworzona), w uzgodnieniu  z Kuratorem Oświaty, może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora o kolejne okresy wymienione w ustawie. 

§ 31. 

Wychowawcy 

Do obowiązków nauczyciela wychowawcy w szczególności należy: 

1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz opiekuńczo - wychowawczą funkcją Bursy, 

2) wspieranie każdego wychowanka w jego rozwoju, 

3) dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego, 

4) wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, 

5) dbanie o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i tolerancji między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów, 

6) dbanie o bezpieczeństwo i mienie wychowanków, 

7) współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi), nauczycielami w szkołach, pracownikami Bursy, 

8) w swoich działaniach wychowawczo - opiekuńczych kierowanie się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej wychowanka, 

9) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb wychowanka oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 

10) określanie form i sposobów udzielania wychowankom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno -  pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

11) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla wychowanków i rodziców, 

12) (uchylony).

12. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego,

13) (uchylony).

13a) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego placówki,

14) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez bursę na rzecz wychowanków, rodziców (opiekunów prawnych) w zakresie wyboru przez wychowanków kierunku kształcenia i zawodu, 

15) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

§ 32. 

Wychowawcy w swojej pracy wychowawczej wspierają rodziców (opiekunów prawnych) w realizacji ich zadań wychowawczych tak, aby umożliwić wychowankom przyjmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy. 

§ 33. 

Wychowawcy tworzą w Bursie środowisko sprzyjające zarówno wszechstronnemu rozwojowi osobowemu wychowanków (wychowanków wymiarze fizycznym - zdrowotnym, psychicznym, intelektualnym, moralnym i duchowym), jak i ich rozwojowi społecznemu, wspierając przy tym: 

1) rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, 

2) poczucie użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie, 

3) dążenie do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętne godzenie dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z wolnością innych, 

4) poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 

5) przygotowanie się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, 

6) dążenie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości, 

7) kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów. 

§ 34. 

Pracownicy administracji i obsługi 

Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoją pracę sumiennie i obowiązkowo, dbając o dobre imię Bursy. 

§ 35. 

Wszyscy pracownicy Bursy zobowiązani są do przestrzegania: 

1) czasu pracy i efektywnego wykorzystywania go, 

2) regulaminu pracy i ustalonego w Bursie porządku, 

3) przepisów bhp, 

4) tajemnicy służbowej, 

5) dyscypliny pracy i respektowania poleceń Dyrektora Bursy, 

6) zasad współżycia społecznego. 

§ 36. 

1. Działalność Bursy może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy. 

2. Zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy określają odrębne przepisy. 

Rozdział VI.
Wychowankowie Bursy

Rekrutacja do Bursy Szkolnej

Nowelizacja Ustawy o systemie oświaty z dn. 6 grudnia 2013 r.

(Dz. U. z 2014, poz. 7, art. 20 p)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

1. W przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2;

2. W przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 136 ust. 3 pkt. 2;

§37. uchylony

§ 37 a.

1. W odniesieniu do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom                  w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej w Bieczu są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1 a. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego w przypadku kandydata niepełnoletniego

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria o których mowa mają jednakową wartość.

1 b. w przypadku kandydata pełnoletniego:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność dziecka kandydata,

4) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę

5) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

  1. Kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb wychowanka oraz lokalnych potrzeb społecznych.
  2. Kryterium dochodu na osobę.

§ 37 b.

 1. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:

1) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Bursa Szkolna nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

§ 37 c.

1. Wniosek o przyjęcie do Bursy Szkolnej Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowy w Bieczu zwany dalej „wnioskiem”, składa się odpowiednio do dyrektora.

2. Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców;

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca  zamieszkania kandydata; adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego –  adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają.

3. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów.

§ 38. 

1. Uczeń, który nie został przyjęty do Bursy, może zwrócić się do Dyrektora Bursy o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

2. Wychowanek może być usunięty z Bursy w przypadku rażącego naruszenia obowiązków określonych w statucie bursy. 

§ 39. 

Wychowanek ma prawo do: 

1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Bursie zapewniających higienę, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 

2) życzliwego i podmiotowego traktowania, 

3) korzystania z pomocy w przygotowywaniu zadań domowych, 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

6) korzystania z pomieszczeń i urządzeń Bursy, sprzętu i energii elektrycznej zgodnie z instrukcjami bhp i p.poż. 

7) przynależności do organizacji społecznych i pozarządowych, 

8) wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich formach zajęć wychowawczych, 

9) wnioskowania w sprawach związanych z zamieszkiwaniem i wyżywieniem oraz spędzaniem wolnego czasu w Bursie, 

10) odwiedzin w Bursie rodziców, koleżanek, kolegów i znajomych za zgodą wychowawcy lub dyrektora i współmieszkańców, w godzinach nie kolidujących z nauką własną i zajęciami wychowawczymi, 

11) do opuszczania Bursy za zgodą wychowawcy lub dyrektora po dokonaniu odpowiedniego wpisu w rejestrze, 

12) uczestniczenia w wyborach do młodzieżowej formy samorządu działającego w Bursie, na prawach wyborcy biernego i czynnego, 

13) reprezentowania Bursy w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami  i umiejętnościami, 

14) korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

§ 40. 

1. Wychowanek ma obowiązek: 

1) przestrzegać statut i wewnętrzne regulaminy Bursy, 

2) przestrzegać zasady kultury współżycia w grupie, 

3) odnosić się z szacunkiem do wychowawców i innych pracowników Bursy oraz do współmieszkańców,

 

4) przestrzegać dziennego rozkładu zajęć w Bursie, 

5) stosować się do poleceń Dyrektora Bursy i wychowawców, 

6) efektywnie wykorzystywać czas nauki własnej na przygotowanie się do zajęć szkolnych, 

7) systematycznie i punktualnie uczęszczać do szkoły, 

8) aktywnie uczestniczyć w spotkaniach wychowanków Bursy oraz grupy wychowawczej, 

9) dbać o własne życie i zdrowie raz o higienę osobistą, 

10) zgłaszać wychowawcy wszelkie niedyspozycje i problemy zdrowotne 

11) dbać o mienie Bursy, ład i porządek, 

12) przestrzegać zasad bhp i p.poż. 

13) zgłaszać wychowawcy i innym pracownikom Bursy wszelkie usterki, nieprawidłowości i zagrożenia, 

14) terminowo dokonywać opłat za korzystanie z Bursy. 

2. Wychowankom Bursy kategorycznie zabrania się: 

1) spożywania alkoholu, 

2) palenia tytoniu, 

3) używania i dystrybucji narkotyków i innych środków odurzających, 

4) dopuszczania się chuligańskich czynów, rozbojów i kradzieży, używania wulgaryzmów pod adresem innych osób, 

5) dokonywania samowolnych przeróbek i napraw instalacji elektrycznej i innych, 

6) przenoszenia sprzętu i wyposażenia do innych pokoi bez zgody wychowawcy. 

Rozdział VII.
Nagrody i kar

§ 41. 

1. Społeczność Bursy nagradza wychowanka za: 

1) rzetelną naukę i prace społeczno - użyteczne na rzecz młodzieży i Bursy, 

2) wzorową postawę, 

3) wzorową dbałość o porządek na terenie Bursy. 

2. Wychowanek za wzorowe wypełnianie obowiązków może otrzymać nagrody i wyróżnienia w różnorodnych formach, przyjętych odrębnym regulaminem. 

3. Społeczność Bursy wymierza kary wychowankom, którzy: 

1) narażają zdrowie i życie własne oraz innych ludzi, lekceważąc przepisy bhp i p.poż. 

2) nie przestrzegają zasad współżycia społecznego, w tym kulturalnego zachowania się, 

3) naruszają nietykalność i godność osobistą innych osób, stosując przemoc fizyczną i psychiczną, 

4) niszczą sprzęt Bursy, urządzenia i dewastują teren wokół obiektu. 

4. Rodzaje kar i sposób ich stosowania wobec wychowanków ustala się odrębnym regulaminem. 

5. Od kar przysługuje wychowankom prawo odwołania się do dyrektora Bursy. 

6. Kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej wychowanka. 

7. W przypadku dokonania przez wychowanka dewastacji lub zniszczenia mienia Bursy, rodzice zobowiązani są do uczestniczenia w usuwaniu zniszczeń i ponoszenia kosztów napraw. 

§ 42. 

1. Kara może być stosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu wychowanka. 

2. O zastosowanej karze Dyrektor lub wychowawca powiadamia wychowanka ustnie, uzasadniając decyzję. 

3. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia zasad współżycia w grupie, stopień zaangażowania w pracę na rzecz Bursy i dotychczasowy stosunek do kolegów i pracowników Bursy. 

4. Od każdej wymierzonej kary wychowanek może się odwołać osobiście albo za pośrednictwem Samorządu Wychowanków, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora Bursy w terminie 3 dni nauki szkolnej od dnia otrzymania informacji o wymierzonej karze. 

5. Dyrektor ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie w terminie 7 dni od daty otrzymania, zasięgając opinii zainteresowanych stron. Decyzja ta jest ostateczna. 

6. Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na pozostałych mieszkańców i za notoryczne nie wywiązywanie się z obowiązków określonych w statucie i regulaminie Bursy wychowanek może utracić prawo mieszkania w Bursie i zostać skreślonym z listy wychowanków. 

7. Od powyższej decyzji wychowanek może odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty. 

8. Dyrektor Bursy może wstrzymać wykonanie kary usunięcia wychowanka z Bursy i zastosować warunkowy jego pobyt, jeżeli wychowanek uzyska poręczenie wychowawcy lub Samorządu Wychowanków. 

9. Wychowankowie mają prawo składania skarg do Rzecznika Praw Dziecka lub Rzecznika Praw Ucznia. 

Rozdział IX.
Postanowienia końcowe 

§43. 

1. Bursa używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Bursa prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Zmiany do statutu mogą być wprowadzone w przypadku zmian przepisów prawnych, na podstawie których statut  został opracowany lub w innych przypadkach, z inicjatywy każdego z organów Bursy. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem obowiązują postanowienia ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 

4a. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu

WAŻNE LINKI

DEKLARACJA DOPSTĘPNOŚCI

ZDJĘCIA

© Copyright 2023 . All Rights Reserved PZPO BIECZ CJ STUDIO

Search