Regulamin Hali Sportowej w Bieczu

I. Postanowienia ogólne.

 

1. Hala widowiskowo – sportowa przy Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych służy do realizacji następujących celów:

  1. realizacji obowiązujących programów nauczania wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, gimnazjach
   i szkołach ponadgimnazjalnych,

  2. zajęć sportowo – rekreacyjnych dzieci i młodzieży,

  3. organizacji imprez sportowych i kulturalnych,

  4. prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych przez kluby, stowarzyszenia, zakład pracy.

2. Hala sportowa otwarta jest :

  1. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 – 21.30,

  2. w soboty i niedziele w godz. od 8.00 – 21.30 po wcześniejszym uzgodnieniu,

  3. czas otwarcia hali może być modyfikowany w zależności od potrzeb i stopnia wykorzystania.

3. W godzinach od 7.00 – 17.00 hala sportowa nieodpłatnie udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach i Gminę Biecz.

4. W godzinach popołudniowych obiekt udostępniany jest grupom zorganizowanym i osobom fizycznym po wcześniejszej rezerwacji i podpisaniu umowy użyczenia.

5. Hala nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w hali odbywają się według wcześniej opracowanego na podstawie rezerwacji grafiku.

6. Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lekcyjnych w przypadku organizowania w hali turniejów lub innych imprez sportowych.

7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są podporządkować się przepisom regulaminu, instrukcji oraz innym zaleceniom administratora obiektu.

8. Osoby naruszające porządek publiczny, określone zasady korzystania z obiektu, ustalone przepisy regulaminu lub
nie stosujące się do zaleceń obsługi technicznej i służb porządkowych, będą usuwane z terenu obiektu niezależnie
od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

9. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

10. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:

  1. palenia papierosów,

  2. wnoszenia alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych jak też przebywania w stanie wskazującym na ich użycie,

  3. wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,

  4. wnoszenia puszek, butelek itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,

  5. wnoszenia przedmiotów ostrych.

11. Na terenie obiektu zabrania się biegania po korytarzach, schodach, widowni lub innych zachowań stwarzających zagrożenie własnego i innych użytkowników zdrowia lub życia.

12. W całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.

13. Kierownictwo obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać korzystania z hali sportowej.

14. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

II. Zasady korzystania z Hali.

1. Korzystanie z hali sportowej odbywa się za zgodą kierownictwa w oparciu o harmonogram.

2. Przed korzystaniem z hali – jej urządzeń, sal lub innych proponowanych użytkownikom usług, należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem i instrukcjami użytkowania.

3. Z hali sportowej korzystać mogą:

  1. grupy zorganizowane, których liczebność powinna być dopasowana do charakteru zajęć,

  2. dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,

  3. kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

  4. zakłady pracy, instytucje, organizacje,

  5. osoby fizyczne,

  6. osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z udziałem publiczności.

4. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:

  1. których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających,

  2. z przeciwwskazaniami lekarskimi.

5. Grupy zorganizowane korzystające z hali sportowej odbywają zajęcia według ustalonego rozkładu zajęć.

6. Zajęcia grupowe w hali z dziećmi i młodzieżą mogą odbywać się tylko pod opieką uprawnionego opiekuna, nauczyciela, trenera lub instruktora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami.

7. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego oraz uczniowie niećwiczący winny przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, w zasięgu jego pola widzenia i przez cały czas trwania lekcji pozostają pod jego opieką.

8. Oczekiwanie na rozpoczęcie zajęć sportowych w hali, tylko pod opieką prowadzącego zajęcia.

9. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:

  1. pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,

  2. założenie właściwego obuwia sportowego czystego z białą podeszwą lub nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń,

  3. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,

  4. utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeń sanitarnych,

  5. podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu (gospodarzowi hali).

10. Osobom korzystającym z hali sportowej nie wolno:

  1. wnosić i używać sprzętu nie sportowego,

  2. wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej,

  3. korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali sportowej.

11. Opiekunowie, trenerzy, instruktorzy, przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć zobowiązani są do dokonania wpisu do rejestru korzystających prowadzonym przez obsługę obiektu, ilość uczestników, podmiotu organizującego zajęcia oraz potwierdzenia wpisu własnoręcznym podpisem.

12. Klucze do pomieszczeń mogą pobierać z pokoju gospodarza hali osoby upoważnione, potwierdzające pobranie i zadanie czytelnym podpisem.

13. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:

  1. punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć (uzgodniony czas użyczenia dotyczy także czasu korzystania z szatni, a nie tylko zajęć sportowych na sali),

  2. zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie.

14. Prowadzący zajęcia każdorazowo przed ich rozpoczęciem winien sprawdzić stan techniczny sprzętu i urządzeń z których będzie korzystał, a w przypadku stwierdzenia usterek natychmiast zawiadomić kierownika obiektu lub obsługę .

15. Po zakończeniu zajęć sprzęt i urządzenia z których korzystano należy zwrócić w wyznaczone do tego miejsce w sprawnym stanie technicznym.

16. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.

17. Opiekunowie grup zobowiązani są do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu.

III. Odpowiedzialność i kary.

1. Osoby prowadzące zajęcia odpowiedzialne są za bezpieczeństwo ćwiczących oraz właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.

2. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządek w hali, w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych
po każdych zajęciach.

3. Osoba pobierająca klucze do pomieszczeń odpowiada za rzeczy znajdujące się w tym pomieszczeniu np. szatnie.

4. W czasie organizowanych zawodów, turniejów lub innych imprez widowiskowych o charakterze masowym, organizator odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepisów regulaminu i instrukcji obowiązujących na hali oraz zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.

5. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. pozostawione

w szatni administrator nie ponosi odpowiedzialności.

6. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za zgubione na terenie obiektu przedmioty lub dokumenty.

7. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia obiektu, sprzętu, elementów stałych, nawierzchni, sprawca ponosi odpłatność w całości pokrywającą szkodę.

8. Za wypadki i inne zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu i obowiązujących na obiekcie instrukcji, administrator nie ponosi odpowiedzialności.

9. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Hali Sportowo-Widowiskowej należy kierować do dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu.

IV. Użyczenie Hali widowiskowo – sportowej.

1. Halę Widowiskowo – Sportową można wykorzystywać tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.

2. O możliwościach i zasadach zorganizowania imprezy decyduje kierownictwo obiektu w porozumieniu z dyrekcją.

3. Warunkiem zorganizowania imprezy w hali sportowej jest podpisanie umowy o użyczeniu obiektu i jej bezwzględne przestrzeganie.

4. Regularne, długotrwałe korzystanie z hali odbywa się na podstawie umowy użyczenia zawartej z dyrektorem.

5. Kierownictwo hali sportowej zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian harmonogramu użyczenia.

6. W pozostałych przypadkach należy kontaktować się z administratorem obiektu numer kontaktowy: Tel/fax (13) 4471014


Użyczenia hali sportowej dokonuje się na podstawie przedstawionych informacji.

1. Osoba indywidualna powinna przedstawić następujące dane:

  1. Imię i nazwisko osoby wynajmującej.

  2. Numer dowodu osobistego.

  3. Numer telefonu kontaktowego.

  4. Szczegółowy termin wynajmu.

  5. Należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć.

2. Kluby, instytucje czy zakłady pracy powinny szczegółowo zaznaczyć:

  1. Pełną nazwę wynajmującego.

  2. Adres klubu, instytucji czy zakładu pracy.

  3. Cel wynajmu (charakter zajęć).

  4. Szczegółowy termin wynajmu, (należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć).

  5. Szczegółowe dane (imię i nazwisko, rodzaj uprawnienia, telefon kontaktowy) osoby uprawnionej do prowadzenia zajęć z grupą.

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu

WAŻNE LINKI

DEKLARACJA DOPSTĘPNOŚCI

ZDJĘCIA

© Copyright 2023 . All Rights Reserved PZPO BIECZ CJ STUDIO

Search