Regulamin Bursy Szkolnej Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Bursa Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu jest placówką opiekuńczo - wychowawczą przeznaczoną dla młodzieży kształcącej się poza miejscem stałego zamieszkania.

§ 2

Bursa stanowi integralną część Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych i realizuje jej plan dydaktyczno - wychowawczy oraz planuje i wykonuje swoje zadania określone w planie pracy opiekuńczo - wychowawczym bursy.

§ 3

Bursa jest placówką koedukacyjną zapewniającą zakwaterowanie, wyżywienie oraz całodobową opiekę młodzieży uczącej się.

§ 4

Bursa prowadzi swą działalność przez cały rok szkolny.

§ 5

Bezpośredni nadzór nad bursą sprawuje dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu.

§ 6

Bursa posługuje się pieczątką podłużną o treści: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu.

 

Rozdział II

Zadania bursy

§ 7

Zapewnienie wychowankom odpłatnego zakwaterowania i całodziennego wyżywienia.

§ 8

Zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

§ 9

Zapewnienie wychowankom stałej opieki ze strony wychowawców oraz właściwych warunków sanitarno – higienicznych, a w przypadku choroby opieki lekarskiej.

§ 10

Tworzenie warunków do swobodnego kształtowania przez wychowanków swoich postaw światopoglądowych, przy jednoczesnym upowszechnianiu uniwersalnych wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich.

§ 11

Upowszechnianie kultury fizycznej, oraz nawyków stałego uprawiania sportu i dbałości o stan zdrowia.

§ 12

Kształtowanie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i samorządności oraz demokratycznych postaw wychowania.

§ 13

Tworzenie warunków do uczestniczenia w kulturze oraz organizowanie za pośrednictwem samorządu bursy kulturalnej formy spędzania czasu wolnego przez wychowanków.

§ 14

Bursa realizuje swoje zadania we współdziałaniu ze szkołą, rodzicami, samorządem bursy oraz placówkami działającymi w środowisku.
Rozdział III
Organizacja pracy w bursie

§ 15

Szczegółowe zadania w zakresie opieki i wychowania realizuje się w grupach wychowawczych bursy przez wychowawców i przy współudziale samorządu bursy.

§ 16

Grupa wychowawcza jest podstawową formą działalności opiekuńczo - wychowawczej bursy i stanowi w nim podstawową komórkę samorządności.

§ 17

Ilość wychowanków w grupie wychowawczej bursy może liczyć do 35 osób.

§ 18

Wymiar godzin pracy wychowawczej na jedną grupę wynosi 49 godzin zegarowych w tygodniu.

§ 19

Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca grupy, który współdziała z wychowankami w realizacji planowanych i podjętych działań.

§ 20

Wszyscy wychowankowie mieszkający w bursie tworzą samorząd bursy.

§ 21

Pracą samorządu bursy kieruje wybrany przez wychowanków Zarząd Samorządu Bursy.

§ 22

Pracą Zarządu kieruje wychowawca, któremu dyrektor na dany rok powierzył opiekę nad Zarządem bursy.

§ 23

Samorząd bursy prowadzi swą działalność w oparciu o sekcje i koła zainteresowań:
• sekcja gospodarcza,
• sekcja kulturalno – informacyjna.

§ 24

Do zadań Zarządu realizowanych w uzgodnieniu z wychowawcą grupy należy w szczególności:

1. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia wyników nauczania i pracy opiekuńczo - wychowawczej w grupie.
2. Dokonywanie podziału zadań pomiędzy członków grupy.
3. Koordynowanie prac porządkowych i gospodarczych wykonywanych przez członków grupy.
4. Kontrola i ocena pracy wykonywanej przez członków grupy.
5. Regulowanie wewnętrznego życia grupy, wpływanie na organizację czasu wolnego, rozstrzyganie sporów, wnioskowanie o wyróżnienia i nagrody.
6.Organizowanie imprez i uroczystości.
7. Reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie bursy i szkoły.

§ 25

Rozkład dnia i tygodnia w bursie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz bursy i szkoły, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku.

§ 26

Bursa umożliwia uczniom zamieszkałym na stancjach lub dojeżdżającym do szkoły korzystanie z wyżywienia na zasadach obowiązujących uczniów.

Rozdział IV
Prawa wychowanka

§ 27

Wychowanek ma prawo do:

 1. Odpłatnego zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia.
 2. Korzystania z pomieszczeń takich jak sala telewizyjna, kuchnia piętra, sala cichej nauki, świetlica, boiska sportowe, sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych służących do nauki własnej oraz rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień.
 3. Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w bursie oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach sportowych, technicznych, artystycznych prowadzonych przez placówki i organizacje środowiskowe.
 4. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w bursie.
 5. Przyjmowania w bursie swoich gości:
  a) rodziców, rodzeństwo w pokojach mieszkalnych
  b) krewnych, znajomych w innych przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach po powiadomieniu dyżurującego wychowawcy.
 6. Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych bursy.
 7. Korzystania z audycji telewizyjnych po godzinie 2200 za zgodą wychowawcy dyżurnego ( filmy i programy o dużych wartościach wychowawczych ) pod warunkiem, że nie zakłóci to spokoju pozostałym mieszkańcom bursy.
 8. Zwracania się do wychowawcy grupy, we wszystkich istotnych sprawach i uzyskiwania od nich pomocy.
 9. Wszystkich wychowanków bursy obowiązuje jeden regulamin opracowany na podstawie kodeksu ucznia i statutu szkoły.
 10.  Wszyscy wychowankowie mają jednakowe prawa i obowiązki określone w regulaminie bursy.
 11. Wychowankom zapewnia się poszanowanie godności własnej i dyskrecję w sprawach osobistych, poszanowania zasad prywatności, korespondencji, przyjaźni i uczuć.
 12. Większe kwoty pieniężne i wartościowe przedmioty można oddać do depozytu wychowawcy.
 13. Dekorowanie sal sypialnych oraz dokonywanie zmian w umeblowaniu może odbywać się wyłącznie za zgodą wychowawcy grupy.
 14. Dodatkowa nauka po godzinie 2200 może odbywać się w pokojach mieszkalnych po wcześniejszym zgłoszeniu i uzyskaniu zgody wychowawcy dyżurnego lub opiekuna nocnego.
 15. Wychowankom w uzasadnionych sytuacjach mogą być przyznane dodatkowe "uprawnienia" dotyczące czasu nauki własnej, wyjść z bursy, zwolnienia z dyżurów i prac gospodarczych - po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą grupy.

Rozdział V
Obowiązki wychowanka

§ 28

Wychowanek ma obowiązek

 1. Systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki.
 2. Współdziałać w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w bursie.
 3. Udzielania współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej.
 4. Utrzymywania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych oraz otoczenia bursy.
 5. Uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych na rzecz szkoły, bursy, środowiska.
 6. Brać udział w dyżurach wewnątrz grupowych jak i w stołówce bursy.
 7. Dokonywać drobnych prac służących poprawie estetyki i warunków życia w bursie.
 8. Współuczestniczyć w realizacji zadań podejmowanych przez grupę wychowawczą.
 9. Przestrzegać rozkładu dnia w bursie.
 10. Ponosić odpowiedzialność materialną indywidualnie, bądź zbiorowo za zniszczone mienie bursy.
 11. Uzyskać zgodę wychowawcy na każdorazowe wyjście z bursy jak również wyjazd poza teren Biecza - w przypadku nie uzyskania zgody zaniechać wyjazdu lub wyjścia.
 12. Dbać o zdrowie, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów, dbać o higienę osobistą, estetykę ubioru, kultury słowa i bycia.
 13. Wychowanek powinien odnosić się z szacunkiem do swych przełożonych, oraz być uprzejmym dla personelu administracyjnego i gospodarczego.
 14. Wychowanków bursy obowiązują również wszystkie bieżące zarządzenia i polecenia wydane przez wychowawców bursy a nie ujęte w niniejszym regulaminie.
 15. W przypadku choroby wychowankowie mają obowiązek zgłosić ten fakt wychowawcy grupy.
 16. Wychowanek w czasie choroby zakaźnej może przebywać wyłącznie w izolatce i powinien przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza lub wychowawcy.
 17. Przyjazd do bursy po dniach wolnych powinien nastąpić najpóźniej do godziny 2200.
 18. W przypadku niemożności powrotu z domu do bursy ( np. choroba, zdarzenie losowe ) należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie wychowawcę grupy.
 19. Współmieszkańcy pokoju, których kolega nie powrócił z domu do bursy mają obowiązek zgłosić wychowawcy grupy o jego nieobecności oraz zdać jego pozostawione abonamenty stołówkowe wychowawcy.
 20. Wszyscy wychowankowie mają obowiązek systematycznie uczyć się, wzbogacać swoją wiedzę, jak najlepiej wykorzystać czas i warunki do nauki, a w miarę możliwości pomagać współmieszkańcom w nauce i przyczyniać się do tworzenia pozytywnego klimatu pracy na nauce własnej.
 21. Wszystkich wychowanków obowiązuje przestrzeganie przepisów bhp wydanych w bursie oraz znajomość instrukcji p. poż.
 22. Wychowanek powinien czuć się współodpowiedzialny za mienie społeczne, zgłaszać niezwłocznie wychowawcom wszelkie spostrzeżone uszkodzenia oraz pomagać w wykrywaniu tych którzy celowo lub bezmyślnie niszczą mienie bursy.
 23. Za oddany do swego użytku pokój (protokół przekazania pokoju), sprzęty i urządzenia wychowanek odpowiada materialnie, w przypadku rozmyślnego uszkodzenia lub zniszczenia pokoju, sprzętu i niemożności ustalenia sprawcy odpowiedzialność materialną ponoszą mieszkańcy pokoju, dana grupa wychowawcza lub mieszkańcy piętra.
 24. Wszyscy wychowankowie zobowiązani są poinformować wychowawcę grupy o zamiarze wyjazdu z bursy i terminie powrotu.
 25. Wszystkie wyjazdy związane z opuszczeniem zajęć lekcyjnych wymagają zgody wychowawcy klasy.
 26. Wszyscy wychowankowie zobowiązani są do samoobsługi przy utrzymaniu czystości w sypialniach, kuchni, oraz podczas spożywania posiłków w stołówce.
 27. Podczas korzystania ze stołówki należy stosować się do poleceń wydawanych przez dyżurnego wychowawcę jak również przestrzegać regulamin wydawania posiłków.
 28. Wychowankowie zobowiązani są do pełnienia dyżurów w stołówce zgodnie z harmonogramem ustalonym przez samorząd i wychowawców grup. Sposób spełniania dyżurów regulują odrębne przepisy o obowiązkach dyżurnego.
 29. Wychowanków obowiązuje przestrzeganie zasad higieny osobistej.
 30. Wychowankowie obowiązani są do przestrzegania zasad higieny otoczenia poprzez:
  a) utrzymywanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach bursy ( sypialnie, korytarze, łazienki, sanitariaty itp. ) oraz umiejętne i oszczędne korzystanie z wody i energii elektrycznej,
  b) staranne ścielenie tapczanu, przechowywanie w nim wyłącznie pościeli i bielizny nocnej,
  c) dbanie o estetyczny wygląd sypialni, korytarzy i innych pomieszczeń będących w użytkowaniu grupy,
  d) częste wietrzenie sal mieszkalnych i innych pomieszczeń użytkowych,
  e) utrzymywanie porządku i czystości w szafach ubraniowych i szafkach nocnych,
  f) przechowywanie żywności, odzieży roboczej itp. w wyznaczonych miejscach,
  g) dbanie o estetyczny wygląd terenu wokół bursy.
 31.  Wszystkich wychowanków obowiązuje przestrzeganie na terenie bursy ustalonego rozkładu dnia.

Rozdział VI
Wychowankom zabrania się :

§ 29

 1. Używania grzałek i grzejników elektrycznych, a także samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej.
 2. żywania kadzidełek, świeczek, oraz innego rodzaju źródeł otwartego ognia.
 3. Siadania na parapetach i wychylania się z okien, oraz zjeżdżania po poręczach na klatce schodowej.
 4. Przebywania bez zgody osób dyżurujących w pomieszczeniach kuchni, magazynach, na III i IV piętrze.
 5. Wnoszenia, posiadania, palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających, uprawiania gier hazardowych, oraz używania zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców przedmiotów i urządzeń.
 6. Przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych.
 7. Wynoszenia naczyń i nakryć stołowych ze stołówki .
 8. zamykania sal mieszkalnych na klucz przez przebywających wewnątrz wychowanków w godzinach 6 00 - 22 00. Poza wymienionymi godzinami salę należy otworzyć na żądanie dyżurnego wychowawcy bursy.
 9. Przetrzymywania na terenie bursy zwierząt (psy, koty i itp)

Rozdział VII
Wyróżnienia i nagrody

§ 30

Za wzorową postawę, aktywny udział w życiu bursy oraz wysoką kulturę osobistą wychowanek może otrzymać wyróżnienia i nagrody:

 1. Pochwałę wychowawcy grupy wobec wychowanków.
 2. Pochwałę lub wyróżnienie dyrektora.
 3. List pochwalny do rodziców i wychowawcy klasy.
 4. Nagrodę rzeczową.

Rozdział IX
Kary

§ 31

Za nieprzestrzeganie obowiązków wychowanka bursy, czyny chuligańskie, niszczenie mienia, rażące naruszanie norm moralnych oraz nagminne łamanie regulaminu bursy - wychowanek może być ukarany:

 1. Upomnieniem w indywidualnej rozmowie przez wychowawcę grupy.
 2. Upomnieniem lub naganą przez dyrektora bursy.
 3. Powiadomieniem rodziców i wychowawcy klasy o nagannym zachowaniu się wychowanka.
 4. Pozbawieniem miejsca w bursie.

§ 32

Udzielanie kar od nagany dyrektora wzwyż poprzedzone jest konsultacją z Zarządem Samorządu Bursy i samorządem grupy dotyczącej danego wychowanka.

§ 33

Decyzję o usunięciu wychowanka z bursy podejmuje dyrektor na wniosek wychowawcy grupy po konsultacji z Zarządem Bursy i Radą Wychowawczą, po powiadomieniu dyrektora szkoły.

§ 34

Od powyższej decyzji wychowanek może odwołać się do Dyrektora.

 


Rozdział X
Zadania wychowawcy bursy

§ 35

Wychowawca bursy zobowiązany jest:

 1. Sumiennie realizować zadania wynikające z planu opiekuńczo - wychowawczego bursy, dążyć do osiągania jak najlepszych wyników w pracy wychowawczej.
 2. Kształtować wśród młodzieży nawyk systematycznej pracy szkolnej, udzielać pomocy uczniom mającym niepowodzenia w nauce, dbać o właściwą atmosferę podczas nauki własnej.
 3. Stosować różne formy pracy opiekuńczo - wychowawczej zmierzającej do kształtowania zasad demokracji, patriotyzmu i aktywnych postaw wobec aktualnych zjawisk zachodzących w kraju.
 4. Rozwijać zainteresowania i uzdolnienia wychowanków wykorzystując do tego celu przewidziany w porządku dnia czas wolny poprzez dostępne formy i środki.
 5. Czuwać nad higieną osobistą i zbiorową wychowanków oraz ładem i porządkiem w pomieszczeniach w których przebywa młodzież.
 6. Dbać o rozwój fizyczny i psychiczny wychowanków poprzez organizowanie zajęć sportowych, aktywnie zwalczać wszelkie przejawy patologii społecznych, nałogi palenia papierosów, spożywania alkoholu przez młodzież oraz zapobiegać konfliktom i stresom.
 7. Wdrażać młodzież do stałego poszanowania mienia społecznego organizując prace konserwacyjne i remontowe sprzętu w bursie oraz prace społeczne na rzecz bursy, szkoły i środowiska.
 8. Troszczyć się o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży oraz estetyczny wygląd wychowanków.
 9. Utrzymywać stały kontakt z nauczycielami przedmiotów, wychowawcami klas, współpracować systematycznie z rodzicami wychowanków.
 10. Upowszechniać samorządność, inspirować pracę sekcji i kół zainteresowań działających w bursie.
 11. Czuwać nad bezpieczeństwem wychowanków w porze nocnej ( 2200 - 600 ).
 12. Dbać o godność i przykładną postawę moralną wychowawcy młodzieży, systematycznie doskonalić swoją wiedzę.
 13. Systematycznie wypełniać swoje obowiązki i stosować się do zarządzeń władz oświatowych i dyrekcji Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych.