Starosta Gorlicki poszukuje osoby z terenu Gminy Biecz, dyspozycyjnej całodobowo przez 7 dni w tygodniudo koordynowania punktu kwarantanny instytucjonalnej w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych w Bieczu.

Koordynacja obejmuje w szczególności:

  1. przyjęcie osoby skierowanej do punktu kwarantanny - w czasie do 30 minut od telefonicznego powiadomienia,

  2. informowanie osób odbywających kwarantannę o zasadach jej odbywania i odbieranie oświadczeń o zapoznaniu się z tymi zasadami, potwierdzonych własnoręcznym podpisem osoby odbywającej kwarantannę,

  3. odbieranie całodobowego wyżywienia dla każdej osoby odbywającej kwarantannę przygotowanego w kuchni Internatu - 2 razy dziennie w porze śniadaniowej i obiadowej, w ustalonych z Dyrektorem Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu godzinach,

  4. dostarczanie odebranych posiłków osobom przebywającym w kwarantannie w sposób bezkontaktowy, w zamkniętych jednorazowych pojemnikach,

  5. w przypadku stwierdzenia zarażenia COVID-19 u osoby odbywającej kwarantannę - odbiór nieczystości stałych w foliowych workach, zgodnie z obowiązującą procedurą oraz składowanie w miejscu wskazanym przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu,

  6. prowadzenie dokumentacji indywidualnej osoby przyjętej do obiektu kwarantanny oraz dokumentacji zbiorczej obiektu kwarantanny, zgodnie z Wojewódzkim planem działania na wypadek wystąpienia epidemii.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Gorlicach – tel. 18 35-48-755 lub 18 35-48-788. 
Z wybraną osobą zostanie zawarta umowa zlecenia. Zleceniodawca zapewnia opiekę medyczną dla osób objętych kwarantanną, środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju zagrożenia oraz odpowiednie środki dezynfekcyjne o pełnym spektrum działania - celem zabezpieczenia osób objętych kwarantanną oraz osoby koordynującej punkt kwarantanny.

Gorlice, dn. 14.09.2020 r. Starosta Gorlicki