KLAUZULA INFORMACYJNA 

W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW BURSY SZKOLNEJ

POWIATOWEGO ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIECZU

Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu informuje, że

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu, 38- 340 Biecz, ul. Parkowa 1, zwany dalej Administratorem.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym w celu realizacji swoich praw wynikających z RODO można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
3. Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Łukasz Dziuban, z którym może się Pani/Pan skontaktować w czasie nieobecności Inspektora Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., .
4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe małoletnich wychowanków, ich
rodziców/opiekunów prawnych oraz dorosłych wychowanków w związku z rekrutacją i naborem uzupełniającym do bursy szkolnej.
5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO, ustawa z dnia 27 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, inne przepisy prawa krajowego, z których wynikają zadania dydaktyczne i wychowawcze Administratora oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w jej treści.
6. Dane osobowe mogą być udostępnione innym organom i podmiotom wyłącznie w granicach określonych przepisami prawa.
7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 Klauzuli.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i mogą podlegać profilowaniu.
9. Rodzicom/opiekunom prawnym/pełnoletnim wychowankom przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do ich danych osobowych i danych osobowych dzieci, ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, żądania usunięcia danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na szczególną sytuację, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych na potrzeby niniejszej umowy naruszałoby przepisy RODO.
10. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
12. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.