Drukuj


STATUT

 

PORADNI  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W BIECZU

 

 

TEKST  UJEDNOLICONY

 

 

 

Poradnia jest publiczną placówką oświatową działającą na podstawie:

 

 

 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.).

 

 1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674
  z późn. zm.).

 

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 5 poz. 46 z 2003r.).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072 z 2008 r.)

 

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
   (Dz. U. Nr 175 poz. 1086 z 2008r.).

 

 1. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).

 

 

 

 

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne.

 

 1. Nazwa placówki:

 

      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

 1. Siedziba placówki:

 

38-340 Biecz

ul. Parkowa 1

 

 1. Teren działania Poradni obejmuje:

1)      miasto i gminę Biecz

2)      gminę Lipinki

3)      trzy obwody szkolne w obrębie gminy Gorlice: Dominikowice, Klęczany, Kobylanka.

 

 1. Organem prowadzącym Poradnię jest Starosta Powiatu Gorlickiego.

 

 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

 

 1. Poradnia jest placówką publiczną, korzystanie z jej pomocy jest dobrowolne
  i nieodpłatne.

 

 

§ 2

 

Statut.

 

 1. Celem poradni jest udzielanie dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom i nauczycielom związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci
  i młodzieży.

 

 1. Do zadań poradni należy w szczególności:

 

1) wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się,    nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,

 

2) profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy   psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,

 

3) terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,

 

4) pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,

 

5) prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

 

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych 

     możliwości oraz mocnych stron uczniów,

 

7) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,

 

8) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

 

 1. Poradnia realizuje powyższe zadania w szczególności przez:

 

1) diagnozę,

2) konsultację,

3) terapię,

4) psychoedukację,

5) rehabilitację,

6) doradztwo,

7) mediację,

8) interwencje w środowisku ucznia,

9) działalność profilaktyczna,

10) działalność informacyjną.

 

 1. W sytuacjach koniecznych i niezbędnych dla rozwiązania problemów dziecka lub rodziny poradnia współdziała:

 

1)      z innymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi działającymi w systemie oświaty, wytypowanymi przez Kuratora Oświaty do prowadzenia badań specjalistycznych dzieci niepełnosprawnych (niewidomych i niedowidzących, głuchych i niedosłyszących oraz autystycznych),

 

2)      z placówkami służby zdrowia poprzez realizację skierowań lekarskich i wydawanie informacji o wynikach badań psychologiczno - pedagogiczno – logopedycznych,  korzystanie ze specjalistycznych konsultacji medycznych,

 

3)      z policją, prokuraturą i sądem,

 

4)      Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

 

5)      ośrodkami pomocy społecznej,

 

6)      organizacjami pozarządowymi, w szczególności ze stowarzyszeniami i fundacjami świadczącymi pomoc dzieciom i ich rodzicom,

 

7)      innymi instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom, młodzieży oraz rodzicom.

 

 

 

§ 3

 

Organy poradni i ich kompetencje.

 

 1. Organami poradni są:

 

1)      dyrektor,

2)      rada pedagogiczna.

 

 1. Kompetencje dyrektora poradni.

 

1)      Dyrektor poradni w szczególności:

a)      kieruje bieżącą działalnością administracyjną i merytoryczną poradni oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

b)      sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi
w placówce,

c)      jest przewodniczącym rady pedagogicznej, realizuje uchwały rady podjęte
w ramach jej kompetencji stanowiących,

d)     dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

e)      współdziała ze szkołami wyższymi oraz  z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

f)       wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę.[1]

 

2)      Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. W szczególności decyduje w sprawach:

 

a)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki,

 

b)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom placówki,

 

c)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli  oraz pozostałych pracowników placówki.

 

3)      Dyrektor poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną placówki.

 

4)      Dyrektor placówki przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy
w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki. 

 

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor placówki i wszyscy zatrudnieni
  w niej nauczyciele.[2]
 2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.[3]
 3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z podsumowaniem pracy placówki oraz
  w miarę bieżących potrzeb.[4]
 4. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora placówki, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.[5]

 

 1. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane
  do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.[6]
 2. Kompetencje rady pedagogicznej.

1)      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a)      zatwierdzanie planów pracy poradni,

b)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,

c)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki.

 

2)      Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)      organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć pracowników,

b)      projekt planu finansowego placówki,

c)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d)     propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych.

 

3)      Rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut poradni lub jego zmiany.

  

4)      Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 

5)      Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
ze stanowiska  dyrektora w placówce zgodnie z art.42 ustawy o systemie oświaty przy naruszeniu  przez dyrektora art. 39 tej ustawy.

 

6)      Zasady współdziałania dyrektora z radą pedagogiczną oraz sposób rozwiązywania  sporów między nimi:

a)      sprawy sporne między radą pedagogiczną a dyrektorem poradni rozstrzygane są w drodze negocjacji wewnętrznych,

b)      dyrektor i rada pedagogiczna mają możliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,

c)      dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał uznanych przez niego za niezgodne
z przepisami prawa i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący placówkę,

d)     rada pedagogiczna w przypadku niezgodności działań dyrektora 
z jej uchwałami zwraca się o rozstrzygnięcie spraw do organów nadrzędnych.

 

9. Szczegółowe działania podejmowane na rzecz rozstrzygania sporów.

    1) Prowadzenie mediacji w sprawach spornych oraz podejmowanie  rozstrzygnięć należy do dyrektora poradni

 

a)      dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek strony sporu,

b)      przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor  jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem  każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk,

c)      dyrektor informuje na piśmie strony sporu w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem,

d)     decyzja dyrektora jest ostateczna.

 

    2) Jeżeli w sporze stroną jest dyrektor  poradni, rozstrzygnięcia dokonuje zespół mediacyjny

 

a)      zespół mediacyjny jest powoływany spośród członków Rady Pedagogicznej,   

b)      w skład zespołu mediacyjnego wchodzi dwóch  nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony,

c)      kolejni członkowie zespołu mediacyjnego wybierani są według zasady wymienionej w podpunktach a) i b),

d)     zespół mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek strony sporu,

e)      zespół mediacyjny przed rozstrzygnięciem jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk,

f)       zespół mediacyjny zawiadamia o swojej decyzji strony sporu w formie pisemnej z pełnym uzasadnieniem w przeciągu 14 dni,

g)      decyzja zespołu mediacyjnego jest ostateczna.

 

    3) W przypadku niemożności rozwiązania sporu przy pomocy dyrektora lub zespołu mediacyjnego organy poradni zwracają się o rozstrzygniecie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od przedmiotu sporu.”

 

 

 

§ 4

 

Organizacja działania poradni.

 

 1. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół
  i placówek, mających siedzibę na terenie działania poradni.

 

 1. W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 

 1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

 

 1. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 

 1. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów, logopedów. W poradni mogą być zatrudnieni również socjolodzy, doradcy zawodowi
  i rehabilitanci a także wolontariusze.  

 

 1. W poradni zatrudnia się także, w zależności do potrzeb, lekarza.

 

 1. Poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi.

 

8.      W  poradni są organizowane i działają na określonych zasadach zespoły orzekające.

1)      Zespoły wydają:

a)        orzeczenia o potrzebie kształcenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu  głębokim,

b)       orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.[7]

 

c)        orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

 

d)       opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia  niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

                 

2)      Zespoły powołuje dyrektor poradni.

 

3)      W skład zespołu wchodzą:

a)      dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba jako przewodniczący zespołu,

b)     psycholog,

c)      pedagog,

d)     lekarz,

e)      inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeżeli ich udział w pracy zespołu jest niezbędny.[8]

4)      Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.

 

 1. Poradnia wydaje opinie w sprawach:

1)      wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego,

2)      pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,

3)      objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

4)      dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania 
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych  ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

5)      zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,

6)      udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

7)      przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,

8)      przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,

9)      przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego  w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta, 

10)  innych, określonych w odrębnych przepisach.

 

 

 

 

§ 5

 

Szczegółowa organizacja działania poradni.

 

1.         Szczegółową organizację poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię do dnia 31 maja danego roku.

 

2.        Arkusz organizacji poradni zawiera dane dotyczące w szczególności terenu działania poradni, liczby pracowników poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

3.      Organizację pracy poradni określa wewnętrzny regulamin pracy placówki zatwierdzony przez radę pedagogiczną.

 

§ 6

 

Zakres zadań pracowników poradni.

 

 1. Pracownicy pedagogiczni realizują swoje zadania zgodnie z przydziałem czynności oraz posiadanymi kwalifikacjami.

 

 1. Do zadań pracowników pedagogicznych należy:

1)      prowadzenie badań diagnostycznych: psychologicznych, pedagogicznych
i logopedycznych – opracowywanie opinii lub informacji o wynikach badań
w terminie 14 dni od daty badania oraz orzeczeń w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu orzekającego,

2)      prowadzenie doradztwa dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli – ustalenie metod pracy umożliwiających eliminowanie przyczyn ewentualnych zaburzeń
i niepowodzeń, 

3)      określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami,

4)      kształtowanie u młodzieży umiejętności racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

5)      prowadzenie różnego rodzaju form terapii indywidualnej i grupowej, opracowywanie programów terapii,

6)      inicjowanie działalności terapeutycznej w środowisku - wspomaganie osób prowadzących terapię w środowisku dziecka,

7)      realizowanie w środowisku różnego rodzaju programów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu  życia, 

8)      prowadzenie działalności psychoedukacyjnej w środowisku, mającej na celu wspieranie rodziny i szkoły w zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych
i trudności dydaktyczno-wychowawczych,

9)      współdziałanie z innymi placówkami i instytucjami zajmującymi
się problematyką dzieci i młodzieży,

10)  prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy.

 

 1. Wolontariusz wykonuje powierzone zadania we współpracy z pracownikami pedagogicznymi, wyznaczonymi przez dyrektora poradni oraz pod nadzorem dyrektora lub wyznaczonej przez niego osoby.

 

 1. Zadaniem pracowników administracji jest:

1)      prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej,

2)      komputerowe  opracowywane pism, opinii, orzeczeń itp.,

3)      prowadzenie księgowości placówki  zgodnie z aktualnym przydziałem czynności.

 

5.      Zadaniem pracownika obsługi jest utrzymywanie czystości w placówce – wykonywanie      prac zawartych w przydziale czynności.

 

 

§ 7[9]

 

Postanowienia końcowe.

 

 1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

1)      skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni,

2)      dokumentację badań,

3)      dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych,

4)      inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Poradnia używa pieczęci i stempli w myśl odrębnych przepisów.

 

 1. Poradnia jest samodzielną jednostką budżetową.

 

 1. Poradnia - jako jednostka budżetowa - działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, w tym działalności podstawowej. 

 

 1. Poradnia prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w ustawie z dnia
  30 czerwca 2005 o finansach publicznych.

 

 1. Postawą gospodarki finansowej Poradni jest plan dochodów i wydatków, zwany „planem finansowym jednostki budżetowej”.

 

 1. Prawa i obowiązki pracowników Poradni określają odrębne przepisy (Karta Nauczyciela) oraz regulamin wewnętrzny Poradni, opracowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

 

 1.  Poradnia obchodzi Dzień Edukacji Narodowej 14 października jako dzień wolny od zajęć dydaktycznych- zgodnie z Kartą Nauczyciela.

 

 1. Zmiany w Statucie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Bieczu będą następować wraz ze zmianami przepisów i będą wprowadzane uchwałą Rady Pedagogicznej  Poradni.

 

 

 

Biecz, dn. 05-11-2008

 

Statut przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieczu
z dn. 05-11-2008r.[1] Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 6/08/09 z dn. 05-11-2008r.

[2] Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 6/08/09 z dn. 05-11-2008r.

[3] Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 6/08/09 z dn. 05-11-2008r.

[4] Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 6/08/09 z dn. 05-11-2008r.

[5] Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 6/08/09 z dn. 05-11-2008r.

[6] Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 6/08/09 z dn. 05-11-2008r.

[7] Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 6/08/09 z dn. 05-11-2008r.

[8] Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 6/08/09 z dn. 05-11-2008r.

[9] Aneks Nr 1

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. PZPO Biecz